Tutustu hankkeen tutkimusta koskevaan tietosuojailmoitukseen:

 

 TIETOSUOJAILMOITUS

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14))

                                                                                                                                                

  1. Tutkimuksessa Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä – TOVE käsiteltävät henkilötiedot


Tutkimuksessa kehitetään tutkimusperusteisesti opettajankouluttajien (YO ja AOKK) vuorovaikutusosaamista, tunnetoimijuutta ja hyvinvointia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Osaamista edistetään opettajayhteisöissä suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla digitaalisissa ympäristöissä videonauhoitettuja opetus- ja ohjaustilanteita. Sinusta kerätään alla kuvattuja henkilötietoja tutkimuksen erilaisten osallistumistapojen mukaisesti.

Kyselytutkimus: kyselyvastaukset, nimi, sähköpostiosoite

Haastattelututkimus: video- tai äänitallenne, haastattelumuistiinpanot, nimi, sähköpostiosoite

Videotutkimus: videot, valokuvat, nimi

 

Tämä tietosuojailmoitus julkaistaan tutkimuksen verkkosivuilla, osallistujille annetaan suora linkki sähköisellä kyselylomakkeella näihin tietoihin ja tietosuojailmoituksen tiedot kerrotaan osallistujille haastattelu- ja videotutkimuksen yhteydessä.

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella.

Tutkimuksessa ei käsitellä tai kysytä erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja taikka rikkomuksia ja rikostuomioita. Mikäli osallistuja itse tuo esiin kyseisiä asioita, ne poistetaan aineistosta.

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

 

Tunnistettavuuden poistaminen

☒  Kysely- ja haastatteluaineiston suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).

☒   Videoaineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska henkilö on tunnistettavissa videolta.

 

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

 ☒ käyttäjätunnuksella   ☐ salasanalla   ☐ käytön rekisteröinnillä    ☐ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)

 ☐ muulla tavoin, miten:

 

Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio

☐  Kyllä ☒  Ei, sillä tutkimus ei täytä yhtään TENKin ohjeen kriteereistä.

 

Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio/tietosuojavastaavaa on kuultu vaikutustenarvioinnista

☐  Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole pakollinen. Tutkimuksessa ei käsitellä laajamittaisesti henkilötietoja (alle 10 000 tutkittavaa) tai erityisiä henkilötietoryhmiä, eikä rekisteröidyn oikeuksista poiketa. Asiaa on arvioitu tietosuojavaltuutetun vaikutustenarviointikriteerien perusteella, eikä vaikutustenarvioinnin tekeminen ei ole pakollista.

 

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset

☒  Kyllä

 

Sopimukset tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden/yhteisrekisterinpitäjien kanssa

☒  Kyllä

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☒ Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja.

 

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:

Yhteisrekisterinpitäjät, koska tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa, JYU, JAMK, TY ja HY [erillinen sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä on tehty].

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Piia Näykki, +358 50 594 8136, piia.t.naykki@jyu.fi, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Yhteyshenkilö(t):

Jyväskylän yliopisto, Tuula Nousiainen, tuula.j.nousiainen@jyu.fi, +358 50 475 3412

JAMK/AOKK, Sirpa Laitinen-Väänanen, Sirpa.Laitinen-Vaananen@jamk.fi, +358 40 865 8496

Turun yliopisto, Anu Kajamies, anukaja@utu.fi, puh, +358 50 339 4626

Helsingin yliopisto, Tapio Toivanen, tapio.toivanen@helsinki.fi, +358 29 412 9758

 

Tutkimuksen suorittajat: Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa edellä mainittuihin organisaatioihin. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.

 

Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöitä ovat hankkeen tutkijat. Ulkopuolisina käsittelijöinä käytetään vain em. organisaatioiden hyväksymiä palveluntarjoajia, ja heidän kanssaan tehdään tietojenkäsittelysopimukset.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu