Blogi & julkaisut

Tutustu hankkeemme toimijoiden kirjoituksiin TOVE-teemoihin liittyen.

COVID19-pandemian aikainen etäopetus haastoi oppijan ja opettajan

elo 24, 2022 | TOVE-hanke

COVID-19-pandemian aikainen etäopetus haastoi oppijan ja opettajan kaikilla kouluasteilla. Korkeakoulukontekstissa pandemiarajoitusten aika on ollut pitkä sisältäen erimittaisia ja eri tavoin toteutettuja etä- ja hybridiopetuksen jaksoja. Yhteistä kaikille on ollut se, että sekä opiskelijat että opettajat ovat kokeneet vuorovaikutukseen liittyviä haasteita ja sosiaalisen läsnäolon kokemuksen kaipuuta.

Alustavia tuloksia opettajaopiskelijoiden kokemuksista

Keräsimme tutkimusaineistoa kysymällä opettajaopiskelijoilta, mitkä tekijät he olivat kokeneet kuormittaviksi etäopiskelun aikana ja millaisia voimavaroja he toisaalta tunnistivat itsellään olevan. Kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat toisen vuoden opiskelijoita, eli he olivat opiskelleet opettajaopintojaan pandemian aikana. 

Kuormitusta aiheuttavina tekijöinä korostuivat sosiaaliset haasteet, kuten

 • vuorovaikutuksen ja läsnäolon puute etäopetustilanteissa,
 • vähäiset kontaktit ja yksinäisyyden kokemukset sekä
 • informaalin kohtaamisen kaipuu.

Sosiaalisten haasteiden ohella opiskelijat kuvasivat haasteina seuraavia:

 • keskittymishaasteet etäopiskelutilanteissa
 • päivärytmin rakentamisen ja opiskelupaikan valinta
 • mielenkiinnon ylläpitäminen
 • opiskelun ja vapaa-ajan yhteensulautuminen
 • fyysinen päätetyöskentelyn kuormittavuus

Opettajankouluttajien kokemia haasteita vuorovaikutuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä

Opiskelijoiden lisäksi kysyimme myös opettajankouluttajilta, millaiset asiat ovat haastaneet heitä etäopetuksen toteuttamisessa. Myös näissä tuloksissa korostui vuorovaikutus – erityisesti vuorovaikutuksen rakentamisen ja ylläpitämisen näkökulmasta.

Opettajat tunnistivat haasteita vuorovaikutuksessa, koska

 • kehonkieli on ollut puutteellisempaa ja eleitä on ollut vaikeampaa kohdistaa tai tulkita, erityisesti jos opetustilanteessa ei pidetä kameroita päällä.
 • toiminnallinen työskentely on puuttunut tai sen erilaiset muodot on koettu haastaviksi.
 • opettajat tiedostivat, kuinka merkityksellistä on opiskelijoiden ryhmäytyminen ja myös tutustuminen opettajan kanssa, ja näitä oli hankalampaa saada toteutumaan etäopetuksessa.
 • ryhmätunnelman ja epämuodollisen vuorovaikutuksen luominen on ollut vaikeampaa. Nämä olisivat tärkeitä luottamuksen rakentamisen kannalta.
 • opettaja ei niin helposti ole voinut huomioida yksilöllisiä tilanteita eikä tunnistaa hätääntyneitä, kiireisiä tai stressaantuneita yksilöitä.
 • opetustilanteiden organisoiminen (suunnitteleminen ja ohjaaminen) on ollut haastavaa. Opettajat tunnistivat, että opetustilanteet edellyttivät aiempaa enemmän ennakkosuunnittelua ja organisoimista.
 • laadukkaan keskustelun ylläpitäminen ja osallistumiseen aktivoiminen on ollut haastavampaa.

Etäopiskelun aika on siis nostanut läsnäolon tarpeen korostuneesti esiin. Vaikka nyt elämmekin tilanteessa, jossa olemme käynnistämässä syksyä kampustyöskentelyllä ja kohtaamme myös kasvokkain, on tärkeää pitää mielessä ja hyödyntää opit, joita olemme saaneet etäopetuksesta. Läsnäolo on yksi kantavista voimista kaikenlaisissa opetustilanteissa ja pedagogisissa ratkaisuissa.

Usein etäopetuksesta puhuttaessa huomio kohdistuu helposti teknologisiin ratkaisuihin, mutta olisi tärkeää muistaa aivan perustavanlaatuiset inhimilliset asiat ja tulla tietoiseksi myös niiden roolista. Hyvä uutinen on tietenkin se, että omaa vuorovaikutusosaamista ja omaa yhteisöä on mahdollista kehittää.

TOVE-hankkeessa tarkastellaan vuorovaikutusosaamista

TOVE-hankkeessa olemme nostaneet opiskelijoiden ja opettajankouluttajien vuorovaikutusosaamisen keskiöön. Tutkimme ja kehittämme tunne- ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä.

 • Rakennamme tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämismallia digitaalisia ympäristöjä hyödyntävään opetukseen. 
 • Tuemme yhteissuunnittelua sekä tiedon ja käytäntöjen jakamista opettajien kesken.
 • Luomme reflektiotyökaluja ja -materiaaleja osaamisen kehittymisen tueksi.

Olemme esitelleet TOVE-hankkeen toimintaa ja tutkimusta viime aikoina esimerkiksi PedaForumissa, Opettajankoulutuspäivillä sekä Tulevaisuus haastaa oppimisen -tapahtumassa. Lähiaikoina olemme mukana muun muassa ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa, ja tulossa on myös tutkimusartikkeleja, joissa avaamme edellä kuvattuja tuloksia tarkemmin.

Pysy kuulolla – tavoitteenamme on saattaa etäopetuksen hyvät ja kehittyvät käytänteet näkyviin!

Kirjoittajat:

Piia Näykki

Apulaisprofessori, Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Tuula Nousiainen

Yliopistonopettaja, Opettajankoulutuslaitos

Jyväskylän yliopisto

Emilia Ahlström

Projektitutkija, Opettajankoulutuslaitos

Jyväskylän yliopisto