Blogi & julkaisut

Tutustu hankkeemme toimijoiden kirjoituksiin TOVE-teemoihin liittyen.

Opettajankouluttajien tunnetoimijuus ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä

marras 4, 2021 | TOVE-hanke

”Oma aktiivinen läsnäolo on tärkeää. Toimin kuin olisimme samassa tilassa, vaikka toimimmekin verkossa.”

Etäopetusaika on saanut opettajankouluttajat pohtimaan, millainen vuorovaikutus on toimivaa digitaalisissa ympäristöissä ja millaiselle kohtaamiselle on tarvetta. Esimerkiksi ryhmäytymisen merkitys ja läsnäolon kokemuksen aikaansaaminen ovat korostuneet opetuksessa.

Näihin asioihin linkittyy läheisesti myös hyvinvoinnin näkökulma. Toisaalta digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntävä opetus mahdollistaa joustavuuden ajan ja paikan suhteen, mutta samaan aikaan siihen saattaa liittyä sosioemotionaalisen kohtaamisen puutteesta johtuvia haasteita.

Siirtymä etäopetukseen tapahtui nopeasti, mutta nyt tilanteeseen on ollut jo aikaa sopeutua. Täysin entisenlaisiin toimintatapoihin tuskin tullaan palaamaan, vaan hybridit opetuksen järjestelyt ovat tulevaisuudessa arkipäivää. Siksi onkin tärkeää siirtyä sopeutumisvaiheesta aktiiviseen kehittämiseen, jossa hyödynnetään ja kehitetään edelleen etäopetusvaiheen aikana löydettyjä hyviä toimintatapoja.

Yhteiskehittämistä autenttisissa opetustoteutuksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa TOVE-hankkeessa kehitämme ja tutkimme opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavaa tunne- ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteemme on tukea yhteissuunnittelua sekä tiedon ja käytäntöjen jakamista opettajien ja opiskelijoiden kesken.

Hankkeen pääkäsitteiksi on valittu tunnetoimijuus, osallisuus, verkkovuorovaikutus ja empatia. Näihin teemoihin liittyen olemme kiinnostuneita mm. siitä, miten omia ja toisten tunteita tunnistetaan ja huomioidaan digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa, miten mahdollistetaan aktiivista ja tasaveroista osallistumista opetustilanteisiin digitaalisissa ympäristöissä, millaisia erityispiirteitä liittyy digitaalisissa ympäristöissä toteutettavien oppimistilanteiden vuorovaikutukseen ja millaisia mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisten ympäristöjen ominaisuudet tuovat empatian näkökulmasta.

Hanke jalkautuu paikallisesti erilaisten opettajankoulutuksen opintojaksojen ja opetustoteutusten yhteiskehittämiseen. Yhteistyössä opettajankouluttajien kanssa suunnitellaan opintojaksolle soveltuvia ja digitaalisissa ympäristöissä toteutettavia pedagogisia ratkaisuja sekä tuotetaan materiaalia opettajankouluttajien suunnittelutyön tueksi. Toimintaa kehitetään tutkimusperustaisesti: yhteiskehittämisen aikana saadaan tietoa opettajankouluttajien käsityksistä ja osaamisen kehittymisestä liittyen tunnetoimijuuteen ja vuorovaikutukseen digitaalisissa ympäristöissä.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Partnereita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (AOKK), Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto.  

Seuraa hankkeen kuulumisia:

tove.jyu.fi

Twitter: @tovehanke